Saturday, May 18, 2013


      ജ്യോതിഷം      പ്രവചനം      പരിഹാരം 

ജ്യോതിഷ  സംബന്ധമായ നിങളുടെ സംശയങ്ങള ദൂരീകരിക്കുവൻ ഈബ്ലൊഗ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. ജഗൽ പിതാവായ ശ്രീ പരമെസ്വരന്റെയും  ശ്രീ ചക്ര സ്വരൂപിനിയായ ജഗധംബയുടെയുംഅനുഗ്രഹാസ്സിസ്സോടെ 
പ്രശ്നം, താംബൂല പ്രശ്നം,സ്വര്ണ പ്രശ്നം വഴി പരിഹാരങ്ങൾ നിര്ദ്ധെസ്സിക്കുന്നു . സത്യം സത്യം പോലെ തുറന്നുകാട്ടി സ്വാത്തികവും ഫലവത്തായതും ആയ പൂജാദി പരിഹാരക്രിയകൾ  ചെയ്തു 
കൊടുക്കുന്നു . 
ശത്രു വശ്യം - രാജവശ്യം -പിണങ്ങിപ്പിരിഞ്ഞ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ -ബന്ധുമിത്രാധികൾ - എന്നിവര് എന്നും ഒരുമിച്ചു കഴിയുന്നതിനു ---
പൂജ ഏലസ്സ് -മുതലായവ ആവശ്യാനുസരണം തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുന്നു 

വാസ്തു സംബന്ധമായ  തകരാറുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചു -പഞ്ചായുധ -പഞ്ച ശിരസ്സ്‌  സ്ഥാപനത്തിലൂടെ 
പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു .
മഹാഗണപതി ഹോമം 
മഹാഗണപതി ചതുരാവര്ത്തി  തര്പ്പണം 
സുധ്ര്സ്സന ഹോമം 
സരവ ഐശ്വര്യ പൂജ ----മുതലായവ  നടത്തിക്കൊടുക്കുന്നു.
സുവാസിനി പൂജയിലൂടെ  കന്യക മാര്ക്ക് വിവാഹപ്രാപ്തി ലഭ്യമാക്കുന്നു .
കാലാകാലങ്ങളിലായി  പരിഹരിക്കുവാൻ സാധി ക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ സ്വര്ണ പ്രശ്നത്തിലൂടെയും -
താംബൂല പ്രശ്നത്തിലൂടെയും സൂക്ഷ്മ ചിന്ത നടത്തി പരിഹാരങ്ങൾ  നടത്തി കാര്യസിധി നേടിയ 
അനുഭവങ്ങള  നിരവധി .
ഇ. മെയിൽ വഴി ബന്ധപ്പെടുക. ബ്ലോഗില നോക്കുക .

Thursday, July 19, 2012

SREECHAKRA POOJA

TO GETRID OFF  ALL EVIL EFFECT  I   RECOMMEND


SREECHAKRA POOJA.  CONTACT--M.VISWANATHAN

BHAGAVATHA PARAYANAM

SREEMAD  BHAGAVATHAM  EKADASA  SKANDAM  PARAYANAM  AND  STORY  TELLING


3  DAYS  PROGRAMME  CONDUCTED BY  VISWANATHAN AND  SRI  RAMACHANDRAN


MASTER. GOOD  AUDIENCE AND GOOD APPRECIATION


FOR BOOKING  CONTACT  VISWANATHAN, 9847073820, 9446461369.

Wednesday, February 24, 2010

Wednesday, February 17, 2010

REMEDIES IN ASTROLOGY

REMEDIES IN ASTROLOGY

To solve the problems the first remedies is MEDITATION. It solves 50% of your problems in your life. Second is correct way of living. Ie. Is punctuality in the entire field. Third is VEDIC AND TANTRIC remedies.
MEDITATION
Meditate every day morning and evening at least 30 minutes. It gives energy relaxation and purification of the mind and body. During meditation try to concentrate your mind. Just keep a lamp (oily) in front of you and try to see only the flame of the lamp. Repeat it every day. Your mind will be under your control. Chant the mantra OAM OR ANY OTHER MANTRA YOU KNOW.
WAY OF LIVING


Get up early morning at 4 every day. Pray 5 minutes from the bed itself. Chanting Upanishad santhi Mantra gives you energy and freshness.

Finish cleaning the teeth bathing etc. Lighten the oil lamp in the pray room. Offer aarathi to your Moorthies. Pray at least ½ an hour. 1st Ganapathi stotram then your upasanamoorthi like Siva, Vishnu, Devi, Ayyappan . Lalitha sahasranamam or Vishnu sahasranamam also you can read or chant. It gives you self protection and self satisfaction.
As a self protection I am advising you to practice reading PRAHLADA STUTHI (this is from Mahabhagavatham kilippattu, Thunchathu acharyan).
If you don’t have Sree Bhagavatham you can purchase a small book under the name and style of Prahladastuthi from any book stall selling religious books.
BHADRAKALI STUTHI also helps you to protect attack from enemies.
Those who want wealth and money they can read SREESUKTHAM.
Purusha suktham, Bhagyasooktham and reading DEVI MAHATHMYAM is
Good for all the purpose.
Eat fresh food only. It is better to be a vegetarian.
Do your duty honestly. Tell always truth only. Respect everybody even children also. Avoid sleeping during day time.
Evening also repeat the same praying as per your time schedule.
While going to sleep pray God from the bed and sleep. It avoids unnecessary
dreams.

POOJA AND HOMAM
Performing Pooja and Homam will help you from the Dasa dosham and evil activities of papa grahas like-Kuja, Sarppa, and Ketu.
There are several poojas which people can do for specific purpose and events. The poojas establishes a bridge between the devotee and the Moorthi or God. It is essential for all what ever the gender or caste. Poojas are performed on behalf of those who request them by us.
HOMAM
Homam originated from Vedam. The ultimate goal of all Homam is the prosperity and protection from environment of the people. According to Veda any offer to fire reaches to God.
Each homam is performed strictly according to Veda and Tantric rules. These Homam and Poojas are conducted by learned and experienced Vedic scholars. The materials required or used for the Homam are different from each Homams. Each Homam and Pooja is starting only after the sankalpa for specific relief, benefit desired for each individual or family by mentioning their name, nakshatra and thithi etc.
POOJA AND HOMAM BOTH WILL BE CONDUCTED AS PER THE REQUEST.
POOJA HOMAM
1. Ganapathi Homam (both Vedic and tantric)
2. Navagraha Pooja Navagraha Pooja
3. Nakshatra Pooja
4. Ayush Homam
5. Mrithunjaya Homam
6. Sree Mahalakshmi Sree Mahalakshmi Kubera Homam
Kubera Pooja.
7. Sudarsana Pooja Maha Sudarsana Homam
8. Santhanagopala Pooja Santhanagopala Homam
9. Saraswathi Pooja Maha saraswathi Homam
10. Swayamvara Pooja Swayamvara Homam
11. Uma Maheswara Pooja
12. Purushasooktham Homam (108, 1008, 100 008)
13. Sree sooktham Homam (108, 1008, 100 008)
14. Sree Raja Mathangeswari Sree Raja Mathangeswari Homam
15. SREE CHAKRA POOJAARCHANA AND ABHISHEKAM

Purusha sooktham, Bhagya sooktham, Sree sooktham and Samvada sooktham Archana.
Jaladhara,and Rudrabhishekam

OFFERINGS
Swarnakkudam, Vellikkudam and Neyyamruthu
Chathussatham Payasam
Elaneer abhishekam (tender coconut )

MAHAGANAPATHY HOMAM

:Lord Ganesha is always worshiped before starting any Pooja or Homam. Lord Ganesha revels all obstacles. Ganapathi Homam should be performed on all occasions.
Performing Ganapathi Homam once in every year will give prosperity, health and wealth.
In Kethu dasa or Kethu Apaharam it is better to perform Ganapathi Homam and get relief.
Swallowing the smoke coming out from the Homam got relief from the illness. This is not preeminence but an experience.
MAHA SUDARSANA POOJA AND HOMAM

Maha Sudarsana Homam is performed for Lord Mahavishnu. Homam performed for removal of of all enmity of the devote. It gives the prosperity protections from all evils. It stops the danger and which may occur in future also. It is for victory, courage and prosperity.
It is a Vedic worship and chanting Maha Sudarsana Mantram .Ghee is mainly using for Homam. Minimum 108 aahoothi is required. 1008,100 008 is also popular. Maha Sudarsana Yantram to be drawn in the Pooja place on the ground with rice flour, turmeric powder and red sindooram at the time of Pooja or Homa.
The rate of Pooja will be varied as per the nos.YANTRAM WILL BE SUPPLIED AS PER THE REQUEST FOR WEARING.

MAHA MRITUNJAYA HOMAM

Maha Mritunjaya Homam is for long, healthy life and to get rid of prolonged sickness. Lord Siva considers as the Supreme Being and considered to be the destroyer of evil and sorrow. Lord Siva is both creator and destroyer. He destroys evil and protects good. Mritunjaya Homam performed for Lord Siva to protect the person suffering from the illness or to avoid untimely death. WE PERFORM THIS HOMAM AS PER THE REQUEST.
SREECHAKRAM OR SREE YANTRAM


MERUCHAKRAM BHUPURAM

A yantra is a symbolic diagram representing a Deity. Sreechakram represents Devi Lalitha Tripurasundari. Sreechakra Pooja is very powerful and it will take 6 to 7 hours to finish. It is aTantric worship. In the olden days people used to draw Yantra in the Pooja place on the ground with rice flour turmeric powder and red sindooram . This is only temporary arrangements. Today Sreechakra Pooja became popular and Pooja is performing as per the hereditary system. Some Poojakas follows kawlamargam and others follows Sudhamargam. Both are accepted and powerful. Both Meru and Bhupuram are using for this Pooja. This Meru and Bhupura may be of Brass, Panchaloha, Silver and Gold.
Nowadays a lot of self proclaimed Mntrikas and Tantrikas are giving false promising to people with all kind of nonsense. Don’t be attracted with these people. It is cheating. Selling all type of yantra became business. It is mostly originating from Moradabad and Jullander.It is also available in Kerala also. Business men wants money only. Hand drawing Yantra and Meru made as per the instruction given by ancient scholars are powerful and correct. Incorrect Chakram will cause great trouble. BUY CORRECT AND BEST. IT IS RECOMENTED PANCHALOHA OR SILVER.
BHUPURAM AND MERU WILL BE SUPPLIED AS PER THE ORDER ONLY. IT WILL TAKE MINIMUM 45 DAYS TO FINISH.
SREECHAKRA POOJA ALSO PERFORMED AS PER THE ORDER.

Thursday, January 7, 2010